Privacy statement

Leendert van den Born respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Leendert van den Born, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING LEENDERT VAN DEN BORN

Leendert van den Born is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Leendert van den Born is alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Rechten van betrokkenen;
Contactgegevens;
Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Leendert van den Born in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Leendert van den Born gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten
Leendert van den Born houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel moge- lijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder- houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Leendert van den Born. Klantinformatiedocument AVG/ GDPR Pagina 10

3. Beveiligingsniveau
Leendert van den Born beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratie- ve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gege- vens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Leendert van den Born
Spinveld 37
4815 HR Breda
076 522 31 66

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.nissan-leendertvdborn.nl) worden gepubliceerd.